zt-ship.jpg

Akkoord over herziening Seveso richtlijn

Het Europees Parlement en de Raad zijn het eens geworden over de nieuwe tekst van de herziene Seveso richtlijn. Seveso III zal op 1 juni 2015 van kracht worden. Dat betekent dat het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (Brzo ’99) – de Nederlandse doorvertaling van de richtlijn – op die datum zal moeten zijn aangepast.

25 mei 2012

Herziening van de huidige Seveso II richtlijn is nodig in verband met  nieuwe stoffenclassificatie volgens de Europese CLP-verordening (Classification , Labelling and Packaging of chemicals). Alle stoffen en mengsels moeten uiterlijk op 1 juni 2015 zijn geclassificeerd volgens de CLP. Deze nieuwe classificatie werkt door in bijlage 1 van de Seveso richtlijn waarin de drempelwaardes voor gevaarlijke stoffen zijn opgenomen.
Daarnaast is de richtlijn geactualiseerd op het gebied van openbaarheid van informatie, inspecties en informatie-uitwisseling met de Europese Commissie.

Meer informatie is te vinden op de website van de Europese Commissie.

Comments are closed.