zt-ship.jpg

Handhavingsconvenant BASF en IVW

9 december 2011

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) en  hebben op 9 december een convenant gesloten over het verder verbeteren van de naleving van de wet- en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en het verminderen van de toezichtlast.

BASF produceert een groot aantal kunststof polyurethaan produkten. Het bedrijf is als afzender, verpakker, belader en geadresseerde van gevaarlijke goederen betrokken bij het transport daarvan. Met dit convenant spreekt de inspectie met BASF af dat het bedrijf streeft naar een optimale naleving van de regels en daarmee naar een optimale veiligheid, bij een minimale verstoring van de bedrijfsprocessen. BASF beheerst die naleving met haar managementsysteem en streeft jaarlijks vast te stellen doelen na voor de naleving van regels en het beheersen van risico’s. Het bedrijf rapporteert jaarlijks aan de IVW. De IVW gaat na of de afspraken in het convenant worden nageleefd en zal verder geen reguliere bedrijfsinspecties bij BASF meer uitvoeren. Op die wijze wil de inspectie een effectief en efficiënt toezicht organiseren met zo min mogelijk last voor het bedrijf.

lees verder

Comments are closed.