zt-natuur2.jpg

Implementatie risicomanagement en compliance in bouw onvoldoende

Governance, Risicomanagement en Compliance (GRC) is nog onvoldoende geïmplementeerd bij Nederlandse bouwondernemingen. Dat is de conclusie van het deze week verschenen NBA-rapport ‘GRC in de bouw aan de maat?’.

31 mei 2012

Het rapport bevat de resultaten van onderzoek naar de mate van ontwikkeling van GRC bij grote Nederlandse bouwondernemingen. ‘GRC is de combinatie van processen en structuren die het bestuur van een organisatie heeft geïmplementeerd om de activiteiten van informatie te voorzien, te sturen, te managen en te monitoren bij het bereiken van haar doelstellingen’, aldus het rapport.

Het rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van governance, risicomanage­ment en compliance (GRC) bij grote bouwondernemingen en aanverwante industrie in Nederland. Het gemiddelde ontwikkelingsbeeld en de ambities zijn in het getoonde spindiagram in kaart gebracht. Het diagram toont dat ondernemingen hoge ambities hebben op GRC-gebied en dat deze steeds de huidige inschaling overstijgen.

De projectgroep heeft als conclusies de volgende discussiepunten geformuleerd:

  1.  Hebben bouwondernemingen voldoende kennis en kunde van GRC en specifiek enterprise risk management (ERM) om de huidige ontwikkelingen te beheersen?
  2. Is de huidige inschaling niet aan de rooskleurige kant en is de ambitie niet te hoog? Welke concrete stappen wil de sector nemen om de ambities te bereiken?
  3. Kan het management de juiste beslissingen nemen over risico’s omtrent bijvoorbeeld groeidoelstellingen, voorfinancieringen, aanbestedingsprocedures, netto werkkapitaal, grondposities, afval, integriteit, klokkenluiders en prestatiebeoordelingen bij afwezigheid van een geïntegreerd GRC-speelveld?
  4. Is prestatiemeting op gebied van transparantie en integriteit- als onderdeel van MVO – voldoende geïmplementeerd?

Lees verder of download het rapport

Akkoord over herziening Seveso richtlijn

Het Europees Parlement en de Raad zijn het eens geworden over de nieuwe tekst van de herziene Seveso richtlijn. Seveso III zal op 1 juni 2015 van kracht worden. Dat betekent dat het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (Brzo ’99) – de Nederlandse doorvertaling van de richtlijn – op die datum zal moeten zijn aangepast.

25 mei 2012

Herziening van de huidige Seveso II richtlijn is nodig in verband met  nieuwe stoffenclassificatie volgens de Europese CLP-verordening (Classification , Labelling and Packaging of chemicals). Alle stoffen en mengsels moeten uiterlijk op 1 juni 2015 zijn geclassificeerd volgens de CLP. Deze nieuwe classificatie werkt door in bijlage 1 van de Seveso richtlijn waarin de drempelwaardes voor gevaarlijke stoffen zijn opgenomen.
Daarnaast is de richtlijn geactualiseerd op het gebied van openbaarheid van informatie, inspecties en informatie-uitwisseling met de Europese Commissie.

Meer informatie is te vinden op de website van de Europese Commissie.

Milieudienst gaat strenger controleren

10 april 2012

De milieudienst DCMR gaat strenger controleren bij petrochemische bedrijven in de regio Rijnmond. Lag in het verleden de nadruk op ‘papierwerk’, de dienst gaat nu vaker zelf fysieke controles uitvoeren op installaties, zegt directeur Jan van den Heuvel zaterdag in een interview in het AD.

‘We gaan bovendien alle risicovolle bedrijven jaarlijks onderwerpen aan een grootschalige controle. Daarnaast kunnen bedrijven ook meer onverwachte inspecties van  milieuambtenaren verwachten’, aldus Van den Heuvel.

De inspecteurs kunnen niet alles controleren, stelt de directeur. ‘Er liggen honderdduizenden leidingen in het gebied. We kunnen moeilijk bij elke tank en installatie een inspecteur neerzetten.’ Hij doet een beroep op klokkenluiders zich te melden als ze misstanden waarnemen.

De financiële crisis en bezuinigingen bij bedrijven vormen de aanleiding voor de verscherpte controles.

Lees verder

Herziening ISO 14001

19 maart 2012

De ISO 14001 wordt herzien op basis van twee uitgangspunten:

–  De recent verschenen iso guide 83 en

–  Het rapport van een studiegroep over de toekomst van milieumanagement

Het doel van de herziening is een betere aansluiting van de norm bij de huidige maatschappelijke vereisten, zoals integratie van milieumanagement met andere managementgebieden en met de corporate governance van organisaties.

Ook  moet de norm beter passen bij de veranderende context waarin milieumanagementsystemen opereren, zoals toenemende aandacht bij bedrijven en hun stakeholders voor risico- en compliance-management, MVO en verduurzaming van productieketens.

lees verder

Regelgeving brandweer verouderd en dubbel

16 februari 2012

De bestaande wetgeving voor bedrijfsbrandweer bevat verouderde regels en overlappende systemen. Dat is de rode draad die de VNCI en haar leden zien in de rapporten over de bedrijfsbrandweer bij onder meer (chemie)bedrijven. De vereniging pleit daarom voor actualisering én vereenvoudiging. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT, voorheen de VROM-inspectie) en de Inspectie Openbare Orde & Veiligheid (IOOV) publiceerden vorige week hun bevindingen.

Lees verder

VNCI stelt Veiligheid en Naleven vergunning Voorop

9 februari 2012

De VNCI kan zich vinden in de aanbevelingen van de Onderzoeksraad en onderschrijft de harde conclusies van het rapport van de raad. “Zowel in de preventie als bij de bestrijding van de brand zijn er door Chemie-Pack fouten gemaakt”, aldus de VNCI-directeur. “Het rapport onderstreept wederom het belang van het strikt naleven van een vergunning en interne veiligheidsprocedures, het hebben van een goede veiligheidscultuur, en de verantwoordelijkheid die bedrijven hebben om na te gaan of een opdrachtnemer de competentie heeft om veilig met stoffen om te gaan.”

Lees verder

Handhavingsconvenant BASF en IVW

9 december 2011

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) en  hebben op 9 december een convenant gesloten over het verder verbeteren van de naleving van de wet- en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en het verminderen van de toezichtlast.

BASF produceert een groot aantal kunststof polyurethaan produkten. Het bedrijf is als afzender, verpakker, belader en geadresseerde van gevaarlijke goederen betrokken bij het transport daarvan. Met dit convenant spreekt de inspectie met BASF af dat het bedrijf streeft naar een optimale naleving van de regels en daarmee naar een optimale veiligheid, bij een minimale verstoring van de bedrijfsprocessen. BASF beheerst die naleving met haar managementsysteem en streeft jaarlijks vast te stellen doelen na voor de naleving van regels en het beheersen van risico’s. Het bedrijf rapporteert jaarlijks aan de IVW. De IVW gaat na of de afspraken in het convenant worden nageleefd en zal verder geen reguliere bedrijfsinspecties bij BASF meer uitvoeren. Op die wijze wil de inspectie een effectief en efficiënt toezicht organiseren met zo min mogelijk last voor het bedrijf.

lees verder

Van Stinkfabriek naar groene parel

10 augustus 2011

Het Zeeuwse Thermphos is een mooi voorbeeld van de wijze waarop de kringloop gesloten wordt . In 2020 moet het de eerste cradle to cradle-fosforfabriek ter wereld zijn. De ambities van Thermphos houden in dat het in 2020 al zijn fosfor wil winnen uit rest- en afvalstromen, zonder nog afhankelijk te zijn van fosfaaterts uit andere werelddelen. “Thermphos moet de eerste phosphate mining company in West-Europa worden”, zo vat Rob de Ruiter, directeur van Thermphos het samen.” De tijd lijkt inderdaad rijp: de media hebben het fosfaattekort ontdekt en klanten beginnen geïnteresseerd te raken in ‘groene’ fosfor. Michael Braungart, de voorman van de cradle to cradle-beweging, blijkt op dezelfde golflengte te zitten en helpt nu bij de overgang naar alternatieve fosfaatbronnen.

Ziet u ook kansen om uw grondstoffen door reststoffen te vervangen? Neem dan contact op met ERC Management  Advies

Lees verder